Skip to main content

Gratis levering ved køb over 500kr

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få 15% rabat på din næste ordre

Gratis gave ved køb over 750kr

B2B

1. GENERELT

1.1 Disse generelle salgsbetingelser ("Betingelser") gælder for ethvert tilbud, indkøbsordre, ordrebekræftelse, faktura eller aftale om salg af produkter ("Produkter") foretaget af Anotech International UK Ltd eller et af dets tilknyttede virksomheder ("Anotech International UK”) til sin kunde (“Kunden”). I tilfælde af konflikt mellem Betingelserne og eventuelle mere specifikke betingelser, der er aftalt skriftligt mellem parterne, har sidstnævnte bestemmelserne forrang.

1.2 Kundens afgivelse af en ordre betragtes som en uigenkaldelig accept af Betingelserne af Kunden med undtagelse af andre vilkår, der er underforstået ved handel, skik, praksis eller håndteringsforløbet. Accept af aftalerne indebærer, at Kunden giver afkald på fuld anvendelse af sine egne vilkår og Betingelser (for køb). Afvigelser fra Betingelserne skal kun være bindende for Anotech International UK Ltd, hvis de udtrykkeligt er aftalt skriftligt af en autoriseret repræsentant for Anotech International UK. Anotech International UK’s underskrift af en Kundes ordreformular eller andre dokumenter udstedt af Kunden eller accept af en Kundes ordre indebærer ikke accept af Kundens generelle købsbetingelser.

2. ORDRE OG ORDREMODTAGELSE

2.1. Tilbuddene fra Anotech International UK på Produkterne er kun vejledende, er ikke bindende og udgør ikke en del af kontrakten. Kundens bestilling udgør et bindende tilbud fra Kunden om at købe de produkter, der er beskrevet deri. Alle ordrer skal adresseres til Anotech International UK via e-mail eller fax. Anotech International UK forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise ordrer helt eller delvist. Anotech International UK anses kun for at have accepteret Kundens ordre efter en skriftlig bekræftelse af Kundens ordre af en autoriseret repræsentant for Anotech International UK eller hvis tidligere ved Levering af Produkter bestilt af Kunden, på hvilket tidspunkt kontrakten indtræder.

2.2. Enhver annullering af en ordre fra Kunden skal ske skriftligt og er kun gyldig, hvis den accepteres skriftligt af Anotech International UK. I tilfælde af annullering af en ordre fra Kunden betaler Kunden en fast kompensation til Anotech International UK, der udgør ti procent (10%) af ordrens fakturaværdi, uden at dette berører Anotech International UK’s ret til at kræve højere erstatning, hvis de påløbne skader overstiger ovennævnte beløb og/eller for at søge andre retsmidler.

3. LEVERING

3.1. Anotech International UK leverer Produkterne Free On Board Yantian (som dette begreb er defineret i Incoterms 2010) (“FOB Yantian”). Levering af Produkterne ("Levering") anses for at ske, når Anotech International UK gennemfører sine leveringsforpligtelser i henhold til Incoterm. I det omfang det kun er konflikt eller uoverensstemmelser mellem FOB Yantian og disse Betingelser, har Incoterms 2010 forrang.

3.2. Anotech International UK's leveringsdatoer er vejledende og ikke-bindende. Manglende overholdelse af leveringsdatoer berettiger ikke Kunden til at opsige enhver aftale, der opstår som følge af eller i forbindelse med Betingelserne eller til nogen ret til kompensation.

3.3. Kunden accepterer delleverancer af de bestilte produkter. Kunden overtager de bestilte Produkter på leveringstidspunktet. Såfremt kunden ikke komme i besiddelse af Produkterne på leveringstidspunktet, er Anotech International UK berettiget til at oplagre produkterne på egen regning og risiko for Kunden. En sådan beskyttelsesforanstaltning suspenderer ikke Kundens betalingsforpligtelse.

4. EJENDOMSFORBEHOLD OG RISIKOOVERFØRSEL

4.1. Produkterne forbliver Anotech International UK’s ejendom, indtil betaling af købsprisen (inklusive gebyrer for forsinket betaling, omkostninger og godtgørelser, der skal betales af Kunden) eller ethvert andet beløb, som Kunden skylder, modtages af Anotech International UK i fuldt og godkendt beløb. Indtil betaling af købsprisen og ethvert andet beløb, som Kunden skylder til Anotech International UK, skal Kunden for egen regning: (a) vedhæfte et skilt til de leverede Produkter, der tydeligt og letlæseligt angiver, at de leverede Produkter tilhører Anotech International UK; og (b) opbevare dem adskilt fra andre Produkter.

4.2. Indtil betaling af købsprisen og ethvert andet beløb, som Kunden skylder til Anotech International UK, accepterer Kunden, at Anotech International UK eller en tredjepart, der er udpeget til dette formål af Anotech International UK, kan gå på deres områder eller områder tilhørende til en tredjedel part, hvor Produkterne er placeret, for at hente Produkterne, uanset om betalingsperioden for disse Produkter allerede er udløbet. Hvis produkterne er placeret hos en tredjepart, skal Kunden hjælpe Anotech International UK eller den tredjepart, der er udpeget til dette formål af Anotech International UK, med at hente produkterne. Anotech International UK er berettiget til at beholde ejendom af de produkter, der helt eller delvist er betalt for som sikkerhed for de produkter, der ikke er betalt for.

4.3. Kundens rettigheder til besiddelse, brug og videresalg af Produkterne ophører straks, hvis, før ejerskabet af Produkterne overgår til Kunden i overensstemmelse med artikel 4.1 eller 4.2, hvor: Kunden har udpeget en modtager, administrator eller foreløbig kurator; Kunden er underlagt en hensigtserklæring om at udpege en administrator; enhver person tager skridt eller handlinger for at udpege en administrator i forhold til Kunden; Kunden vedtager en beslutning om at udpege en administrator med hensyn til sig selv eller til dens afvikling (undtagen i tilfælde af en afvikling af likvidation i forbindelse med en omstrukturering for at opnå solvens, der tidligere er godkendt skriftligt af Anotech International UK); have en likvidationsafgørelse truffet af en domstol i forhold til Kunden; Kunden eller enhver anden person foreslår, eller Kunden indgår en sammensætning eller aftale med kreditorer (undtagen i forbindelse med en omstrukturering for at opnå solvens, der tidligere er godkendt skriftligt af Anotech International UK); eller ophøre med at drive forretning; eller har taget skridt eller handlinger i forbindelse med nogen af disse procedurer; eller er genstand for noget analogt med det foregående i henhold til lovgivningen i enhver gældende jurisdiktion eller er genstand for en procedure i en EU-medlemsstat, der er i stand til at blive anerkendt i henhold til EF-forordningen om insolvensbehandling (EF 1346/2000) eller EU-forordningen om insolvensbehandling (omarbejdning) (EU 2015/848) eller er genstand for en ansøgning om anerkendelse af en udenlandsk insolvensprocedure i henhold til de grænseoverskridende insolvensbestemmelser 2006 (SI 2006/1030).

4.4. Risikoen forbundet med Produkterne (og alle pakker og paller leveret dertil) overgår til Kunden i overensstemmelse med FOB Yantian. Indtil betaling af købsprisen eller ethvert andet beløb, som Kunden skylder til Anotech International UK, skal Kunden sikre, at den har tilstrækkelig forsikring for risikoen for tab eller beskadigelse af sådanne Produkter og skal sikre, at Anotech International UK er navngivet på forsikringspolice som tabsmodtager. Kunden skal efter anmodning give detaljer om sådan forsikringspolice og betaling af forsikringsgebyrer til Anotech International UK.

5. PRISER OG BETALINGSVILKÅR

5.1. Anotech International UK's priser er FOB Yantian, eksklusive moms og eksklusive andre gældende skatter eller afgifter.

5.2. Indkøbsordrer faktureres til de priser og på de vilkår og betingelser som anført i ordrebekræftelsen.

5.3. Anotech International UK's fakturaer skal betales af Kunden inden for tredive (30) dage efter fakturadatoen i den angivne valuta og til den bankkonto, der er angivet på Anotech International UK's faktura. Hver faktura betragtes som accepteret i fravær af protest med anbefalet brev senest ti (10) dage efter modtagelsen. Protest mod fakturaen suspenderer ikke Kundens betalingsforpligtelse.

5.4. Ethvert beløb, der forbliver ubetalt efter forfaldsdatoen, frembringer automatisk og uden forudgående varsel renter til den lovlige rente i henhold til artikel 5 i den belgiske lov af 2. august 2002 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (og de til enhver tid vedtagne ændringer deraf). Enhver rabat, der ydes til rettidig betaling af fakturaen, trækkes tilbage, og en kompensation på femten procent (15%) af fakturaværdien skal betales af Kunden, uden dette berører Anotech International UK’s ret til at kræve højere erstatning, hvis de påløbne skader overstiger ovennævnte beløb, og/eller til at søge andre retsmidler. Eventuelle bankgebyrer i forbindelse med indløsning af checks, betalinger via bankoverførsel eller andre lignende gebyrer afholdes af Kunden. Alle udenretslige og juridiske omkostninger afholdt af Anotech International UK i processen med at nødsage Kunden til at opfylde sine forpligtelser betales af Kunden.

5.5. I tilfælde af hel eller delvis manglende betaling af en faktura på forfaldsdagen betales alle udestående gæld eller fakturaer fra Kundens side automatisk og øjeblikkeligt. I et sådant tilfælde forbeholder Anotech International UK sig ret til at annullere eller suspendere enhver levering til Kunden under enhver ordre uden behov for forudgående varsel eller at betale nogen kompensation til Kunden, uden at dette berører artikel 4. Modregning fra Kundens side er eksplicit ekskluderet.

5.6. Hvis Anotech International UK er af den opfattelse, at Kundens kreditværdighed er utilstrækkelig, forbeholder Anotech International UK sig ret til at annullere eller suspendere enhver levering til Kunden under en ordre og/eller til at anmode om betalingsgarantier fra Kunden.

GARANTIER OG MEDDELELSE VEDRØRENDE KRAVWARRANTIES AND NOTIFICATION OF CLAIMS

6.1. Kunden skal inspicere og undersøge Produkterne straks efter modtagelsen af Produkterne og kontrollere, om deres kvalitet og kvantitet svarer til det, der er aftalt mellem parterne. Produkterne anses for at være behørigt leveret af Anotech International UK, medmindre et krav om manglende overensstemmelse i mængde eller for synlige defekter meddeles skriftligt til Anotech International UK inden for syv (7) dage efter leveringsdatoen. Krav vedrørende skjulte defekter kan fremsættes inden for en periode på seks (6) måneder efter levering til Kunden og inden for femten (15) dage efter Kundens opdagelse af defekten. Enhver sådan meddelelse skal være skriftlig og skal indeholde rimeligt detaljerede oplysninger om Produkterne og de mangler, som Kunden rejser kravet om.

6.2. Krav vedrørende defekter er kun antagelige og vil kun blive undersøgt, hvis defekten ikke skyldes Kundens manglende overholdelse af Anotech International UK’s mundtlige eller skriftlige instruktioner om opbevaring eller vedligeholdelse af Produkterne eller god handelspraksis. Klager suspenderer ikke Kundens betalingsforpligtelse.

6.3. Garantien fra Anotech International UK for synlige eller skjulte defekter dækker erstatning af Produkterne eller deres refundering efter Anotech International UK's skøn med udtrykkelig udelukkelse af enhver anden garanti. Ingen Produkter må returneres eller destrueres uden Anotech International UK's forudgående skriftlige samtykke.

6.4. Med hensyn til produkter, der ikke er fremstillet af Anotech International UK, er varigheden og omfanget af garantien fra Anotech International UK altid begrænset til enhver garanti, som Anotech International UK modtager fra sin producent eller dets leverandør (back-to-back) .

6.5. Anotech International UK kan forpligte Kunden til at tilbagekalde Produkter, der sælges af Kunden, inden for en rimelig periode, der skal bestemmes af Anotech International UK, hvis det ser ud til, at de Produkter, der sælges af Kunden, kan være defekte eller forårsage tab eller skade. Omkostningerne til sådan tilbagekaldelse deles ligeligt af Kunden og Anotech International UK.

7. FORCE MAJEURE

7.1. Anotech International UK frigives lovligt fra og er ikke forpligtet til helt eller delvist at overholde enhver forpligtelse over for Kunden i tilfælde af en force majeure, som omfatter (men ikke begrænset til) brand, eksplosion, tyfon, oversvømmelse, krig, optøjer, arbejdsstop, industrielle aktioner, enhver form for statslig indblanding, nedbrydning af anlæg eller maskiner (inklusive transport), mangel eller utilgængelighed fra Anotech International UK's sædvanlige kilder af Produkter eller af forsyninger til fremstillingen eller levering af Produkterne eller andre forhold, der ligger uden for Anotech International UK's rimelige kontrol. I tilfælde af force majeure suspenderes forpligtelserne fra Anotech International UK i en periode svarende til den periode, hvor force majeure forekommer. Hvis tilfælde af force majeure fortsætter i en periode på mere end to (2) måneder, kan hver af parterne opsige den ordrebekræftelse, der er berørt af situationen med force majeure med øjeblikkelig virkning ved skriftligt at underrette den anden part herom, uden at nogen kompensation forfalder.

8. ANSVAR

8.1. Uden at dette berører artikel 6.3, er Anotech International UK's ansvar begrænset til direkte skader forårsaget af dets svig, bedrag eller forsætlig skadelig adfærd. Anotech International UK's samlede ansvar under enhver aftale, der opstår som følge af eller i forbindelse med Betingelserne, må under ingen omstændigheder overstige det samlede beløb, som Kunden har betalt til Anotech International UK i løbet af en sådan aftale. Anotech International UK’s ansvar for en enkelt begivenhed kan ikke overstige det beløb, som Kunden betaler til Anotech International UK i henhold til den ordre, som ansvaret vedrører. Ethvert ansvar fra Anotech International UK for indirekte eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste eller investering eller skade for tredjemand) er udtrykkeligt udelukket.

8.2. Intet i disse Betingelser fungerer for at udelukke eller begrænse den ene parts ansvar (hvis nogen) over for den anden:

8.2.1. i tilfælde af død eller personskade som følge af uagtsomhed eller forsømmelse hos en person, for hvem det stedfortrædende er ansvarlig (uagtsomhed er som defineret i afsnit 1 (1) lov om urimelige kontraktvilkår 1977);

8.2.2. i tilfælde af dets svig eller bedragerisk vildledende fremstilling eller svig eller svigagtig vildledning af en person, for hvem det er stedfortrædende ansvarlig; og

8.2.3. i tilfælde af overtrædelse af sine forpligtelser i henhold til loven §12 Sale of Goods Act 1979.

9. FORTROLIGHED

Al information, der udveksles mellem Anotech International UK og Kunden, skal behandles fortroligt og må ikke videregives til tredjepart, medmindre den anden parts forudgående skriftlige samtykke eller i tilfælde af en juridisk forpligtelse hertil. Forpligtelsen vedrørende fortrolighed forbliver i kraft efter udveksling af sådanne oplysninger i en periode på fem (5) år.

10. OPSIGELSE

Anotech International UK har til enhver tid ret til at opsige enhver aftale, der opstår som følge af eller i forbindelse med Betingelserne med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel og uden at Kunden har ret til kompensation (i) hvis Produkterne beslaglægges af en tredje part; (ii) hvis Kunden overtræder en eller flere af de forpligtelser, der følger af en aftale, der opstår som følge af eller i forbindelse med Betingelserne, og undlader at afhjælpe eller afslutte overtrædelsen inden for syv (7) kalenderdage efter en skriftlig meddelelse fra Anotech International UK; (iii) hvis Kunden indgår enhver form for sammensætning eller lignende ordning (formel eller uformel) med sine kreditorer eller ikke er i stand til at betale sin gæld, er underlagt en procedure med retlig omorganisering eller konkurs, har en modtager eller administrator udpeget med hensyn til sin virksomhed, aktiver eller indkomst eller en hvilken som helst del deraf, har truffet beslutning om likvidation, eller der er indgivet en anmodning, eller der træffes kendelse fra en domstol om likvidation eller administration; eller (iv) hvis Kunden ophører med at handle. I tilfælde af opsigelse forbeholder Anotech International UK sig også retten til at kræve erstatning for alle omkostninger, interesser og skader, der er påført Anotech International UK og/eller til at søge andre retsmidler.

11. DIVERSE

11.1. Ingen fejl eller forsinkelse fra Anotech International UK i udøvelsen af nogen ret, magt eller privilegium i henhold til Betingelserne fungerer som et frafald heraf, og det påvirker heller ikke Anotech International UK’s rettigheder, beføjelser og privilegier med hensyn til efterfølgende overtrædelse, misligholdelse eller manglende overholdelse fra Kundens side.

11.2. I tilfælde af, at et eller flere af bestemmelserne heri skal, uanset årsag, anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i nogen henseende, vil en sådan bestemmelse anses for at være adskilt fra disse Betingelser og det vil ikke påvirke resten af disse Betingelser, som vil fortsætte i fuld kraft og virkning.

12. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Alle aftaler, der opstår ud fra eller i forbindelse med Betingelserne, er underlagt lovgivningen i Belgien. Alle tvister som følge af enhver aftale, der opstår som følge af eller i forbindelse med Betingelserne, er udelukkende underlagt de kompetente domstole i Gent, Belgien.

global.nocontent